Reklamace a vrácení

I. Úvodní ustanovení

1.1. Reklamační řád

1.1.1. Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Reklamační řád se vztahuje se na zboží zakoupené kupujícími – spotřebiteli (dále jen „Kupující“) na eshopu www.g-code.cz (dále jen „eshop“), provozovaném podnikající osobou  Martinem Zachem, se sídlem Viš%nová 181, 464 01, Frýdlant, IČ: 06031951, (dále jen „Prodávající“). Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného na eshopu a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

1.1.2 Zbožím se rozumí jakákoliv věc nabízená a zakoupená na eshopu (dále jen „Zboží“).

1.1.3 Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním Zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

1.1.4 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím Zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

II. Práva Kupujícího v případě vad Zboží

2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

2.1.1 má Zboží vlastnosti, které Prodávající uvádí výslovně na stránkách eshopu (obvykle v popisu Zboží), a které jsou uvedeny v kupní smlouvě, popř. v objednávce, a není-li výslovně uvedeno, pak takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží;

2.1.2 se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající na stránkách eshopu uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

2.1.3 je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

2.1.4 Zboží vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.

2.2. Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.

2.3. Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost:

2.3.1 u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána;

2.3.2 v případě vady v důsledku opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

2.3.3 v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození;

2.3.4 v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

2.3.5 za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

2.4. Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

2.5. Na co má Kupující v pozici spotřebitele nárok v případě vadného Zboží:

2.5.1 Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží tehdy, pokud:

a) to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 2.3.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 2.3.3);

b) to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží);

c) jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně; nebo

d) se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.5.2 Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

2.5.3 Bezplatné odstranění vady Zboží.

2.5.4 Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy:

a) není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží;

b) pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně; nebo

c) pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.5.5 Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 2.3.1 – 2.3.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 2.3.1 – 2.3.3, ale:

a) Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit;

b) Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době;

c) zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.5.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v kupní smlouvě, popř. na stránkách eshopu), anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

2.6. Kupující v pozici spotřebitele je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí .

2.7. Je-li v kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách eshopu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

2.8. Určují-li kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 2.7.různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.6., přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

2.9. Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 2.7., má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

2.10. Práva z vadného plnění pro Kupujícího v pozici podnikatele se řídí ust. § 2099 – 2112 občanského zákoníku.

 

III. Jak reklamovat vadné Zboží

3.1. Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží na uvedené zasílací adrese Prodávajícího.

3.2. Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu popř. jinému podnikateli určenému k opravě, a to bez zbytečného odkladu poté, co odešle reklamaci. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.

3.3. Kupující je povinen reklamované Zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží a je také povinen Zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení Prodávajícímu Kupující.

3.4. Vykazuje-li Zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání Zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

3.5. Vyřízení reklamace Prodávajícím:

3.5.1 Reklamaci podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, a zasláním reklamačního protokolu. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě.

3.5.2 O vyřízení reklamace Kupujícího v pozici spotřebiteleje Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

b) důvody reklamace;

c) způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím;

d) výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

3.5.3 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované Zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované Zboží v uvedené lhůtě, vzniká Prodávajícímu nárok na skladovné a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v občanském zákoníku. 

 

IV. Adresa Prodávajícího

4.1. Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):

Na Ořechovce 573/13, 160 00, Praha 6

 

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 31. 5. 2022.

 

Zpět do obchodu